Teisės aktai

Įstatymai

Energetikos įstatymas

Elektros energetikos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 30, 31, 33, 49, 57 ir 67 straipsnių pakeitimas

Teisės aktai, būtini Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija

Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas

Elektros energijos tiekimas ir prekyba

1) Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės
2) Elektros energijos importo sąlygos
3) Prekybos elektros energija taisyklės
3.1) Prekybos elektros energija taisyklių pakeitimas
4) Valandinė elektros energijos prekyba
5) Prekybos elektros energija aukcione taisyklės
6) Elektros energijos paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo principai
7) Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimai (papildymas)
8) Aprūpinimo elektros energija nutraukimo, siekiant užtikrinti visuomenės interesus, detalios sąlygos ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarka
9) Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygos
10) Standartinės elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygos
11) Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika

Elektros įrenginių prijungimas

1) Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas
2) Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainiai
3) Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo pakeitimas
4) Vėjo elektrinių prijungimo prie Lietuvos elektros energetikos sistemos techninės taisyklės
5) Atmintinė „Kas gali rinktis nepriklausomą elektros tiekėją ir kaip tai daryti?“
6) Elektros tinklų naudojimo taisyklės

Leidimų ir licencijų išdavimas

1) Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės
2) Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės
3) Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimas (įsakymo ir priedų 1.11.21.31.41.5 aktuali redakcija, DOC)
4) Nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimas elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013-2020 m. laikotarpiu
5) Lietuvos elektros energetikos asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-162-17-LEEA (nauja)

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai

1) Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimo protokolo pavyzdinė forma
2) Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimas
3) Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodiką
4) Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos 9.4 punkto pakeitimas
5) Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika
6) Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašas
6.1) Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimas
6.2) Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo papildymas ir pakeitimas
7) Ūkio subjektų technologinio, vadybinio ir fiansinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas
8) Ūkio subjektų technologinio, vadybinio ir finansinio pajėgumo įvertinimo aprašo pakeitimas ir papildymas
9) Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašas
10) Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai
11) Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimas
12) Elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo pakeitimas
13) Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodika
13.1) Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos punktų pakeitimai
14) Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika
14.1) Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos punktų pakeitimai
14.2) Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimas
15) Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai
16) Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo ir atestavimo gairės
17) Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą
18) Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų regionų ir jiems priskirtų skatinimo kvotų sąrašas
19) Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas

Energetikos objektų išpirkimas

Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašas

Elektros įrenginių įrengimas ir eksploatavimas

1) Elektros tinklų naudojimo taisyklės
2) Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės
3) Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės
3.1) Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės (pakeistos ir papildytos)
3.2) Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių pakeitimas
3.3) Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių pakeitimas
4) Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatai
4.1) Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatų pakeitimai
4.2) Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas
4.3) Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo pakeitimas
4.4) Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo pakeitimas
4.5) Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo pakeitimas
4.6) Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo pakeitimas (šio įsakymo 1.2, 2.3 ir 2.7 papunkčiai įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.)
5) Elektros tinklų apsaugos taisyklės
5.1) Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
5.2) Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių pakeitimo
6) Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės
6.1) Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių pakeitimas
7) Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės
8) Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės
9) Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės
10) Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės
11) Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės
11.1) Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių pakeitimas.
12) Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės
13) Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės
14) Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika
15) Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai
15.1) Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų pakeitimas.

Europos Sąjungos teisės aktai

1) Tarybos direktyva 90/377/EEB dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą
2) Tarybos reglamentas 736/96 dėl Komisijos informavimo apie Bendrijai svarbius investicinius projektus naftos, gamtinių dujų ir elektros energijos sektoriuose
3) Komisijos reglamentas 2386/96/EB, taikantis Tarybos reglamentą 736/96/EB dėl pranešimo Komisijai apie Bendrijos interesus atitinkančius investicinius projektus naftos, gamtinių dujų ir elektros energijos sektoriuose 
4) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką 
5) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje 
6) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 96/92/EB
7) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 1228/2003/EB dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų 
8) Komisijos sprendimas 2003/796/EB dėl Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės įsteigimo
9) Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimas Nr. 1364/2006/EB, nustatantis gaires transeuropiniams energetikos tinklams ir panaikinantis Sprendimą 96/391/EB ir Sprendimą Nr. 1229/2003/EB

Metodikos

1) Visuomeninių elektros energijos tarifų viršutinės ribos nustatymo metodika
2) Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarka
3) Elektros energijos ir rezervinės galios kainos reguliavimo tvarka gamintojams ir nepriklausomiems tiekėjams, užimantiems daugiau kaip 25 procentus rinkos 
4) Elektros energijos trumpalaikių ribinių sąnaudų skaičiavimo tvarka
5) Elektros energijos supirkimo kainos iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų reguliavimo taisyklės
6) Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikapriedai
7) Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymo metodika
8) Taikinamojo tarpininkavimo taisyklės

Kiti su elektros energetika susiję teisės aktai

1) Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo

2) Su energija susijusių gaminių energijos ir kitų išteklių suvartojimo ženklinimo ir standartinės informacijos apie šiuos gaminius pateikimo techninis reglamentas

Kiti teisės aktai

1) Saugaus kelių transporto priemonių krovos darbų organizavimas. Metodinės rekomendacijos
2) Atmintinė krano operatoriui
3) Atmintinė stropuotojui
4) Saugus krautuvų naudojimas
5) Atmintinė krautuvo vairuotojui
6) Saugaus darbo, tvarkant krovinius rankomis, atmintinė darbuotojui
7) Saugaus darbo, tvarkant krovinius rankomis, atmintinė darbdaviui
8) Kaip saugiai atlikti darbo įrenginių remontą. Patarimai darbdaviams ir darbuotojams. Rekomendacijos.
9) Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai
10) Krovinių stropavimo stropais metodinės rekomendacijos
11) Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas
12) Instruktavimo tvarkos nustatymo ūkio subjekte metodinės rekomendacijos
13)  Psichosocialiniai rizikos veiksniai ir streso darbe vertinimo rekomendacijos.
14) Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo.
15) LAA Verslo ginčų mediacijos centro veiklos taisyklės
16) LAA Arbitražinių mokesčių ir išlaidų taisyklės
17) LAA Nacionalinio komercinio arbitražo (NKA) procedūros reglamentas
18) LAA Tarptautinio komercinio arbitražo (TKA) procedūros reglamentas


Į Viršų

Adresas:
P. Lukšio g. 3-301
LT-08221 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. 8 5 2701104
Faks. 8 5 2784014
El. Paštas: leea@leea.lt