Energetikos įrenginių darbas stojo dėl jų dalių susidėvėjimo ir dėl darbuotojų klaidųPer pirmąjį šių metų pusmetį įvykę energetikos įrenginių darbo sutrikimai energiją gaminančioms ir tiekiančioms bendrovėms atnešė didelius materialinius ir nepatiektos energijos nuostolius.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko įsakymu sudarytos tyrimų komisijos per pirmąjį šių metų pusmetį ištyrė šešis energetikos įrenginių darbo sutrikimus ir vieną avariją. Suskaičiuota, jog trys iš šešių energetikos įrenginių darbo sutrikimų ir viena avarija energetikos bendrovėms padarė per 205 tūkst. eurų materialinę žalą, o nepatiektos energijos nuostoliai siekė per 725 tūkst. megavatvalandžių (MWh). Palyginti su 2017 metų pirmuoju pusmečiu, šiemet energetikos įrenginių darbo sutrikimų skaičius išliko toks pats. Pernai per pirmąjį pusmetį įvyko septyni sutrikimai, nepatiekta per 298 tūkst. MWh energijos, patirta per 117 tūkst. eurų materialinių nuostolių.

Energetikos įrenginių darbo sutrikimus lėmusios priežastys išlieka tokios pačios kaip ir pernai. Tai – energetikos įrenginių susidėvėjimas, jų medžiagų savybių pakitimas (struktūriniai pakitimai, valkšnumas, nuovargis, senėjimas ir pan.), operatyvinių ir neoperatyvinių darbuotojų klaidos, projektavimo ir konstravimo klaidos, gaisras, sprogimas. Šiemet nebuvo užfiksuotas nė vienas atvejis, jog elektros įrenginių darbo sutrikimus ar avarijas būtų lėmęs stichinių reiškinių poveikis ar linijų pažeidimas dėl medžių virtimo – pernai ir užpernai per pirmuosius pusmečius buvo užfiksuota po du tokio pobūdžio sutrikimus.

Įrenginiai stojo dėl personalo klaidų

Tyrimo komisija, ištyrusi š. m. balandžio 18 d. ORLEN Lietuva, AB, šiluminėje elektrinėje, Juodeikiuose, įvykusį sutrikimą nustatė, jog maitinimo siurblių MS1-3 (DK-1) ir Š1.3-3 sekcijose darbo sutrikimas įvyko dėl operatyvinio personalo kaltės.

Atliekant Š1.3-3 sekcijos jungtuvų ir narvelių remontą, Š1.3-3 sekcija liko be įtampos, išsijungė jungtuvai, turbina ir generatorius. Nepagaminta 35,4 MWh elektros energijos, nepatiekta 12,5 Gcal šiluminės energijos, tačiau materialinių nuostolių išvengta. Paaiškėjo, jog šio sutrikimo atsiradimui įtakos turėjo ir netinkamai tvarkomi normatyviniai dokumentai – nebuvo atnaujintos energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijos, nebuvo nustatyta sekcijos ir atskirų jungtuvų išjungimo remontui tvarka.

Sutrikimai elektros gamybos įrenginiuose

Pirmąjį šių metų pusmetį ištirti du elektros įrenginių darbo sutrikimai Lietuvos energijos gamyba, AB, energetikos objektuose – sausio 15 d. kilęs sutrikimas Kruonio hidroakumuliacinė elektrinėje ir kovo 1 d. – kombinuoto ciklo bloke (KCB), Elektrėnuose.

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinėje 2018 m. sausio 15 d. hidroagregato A-1 turbinos šachtoje nustatytas vandens pratekėjimas iš techninio oro (40 bar) padavimo po turbinos dangčiu sistemos vamzdyno, užpildyto vandeniu, dėl kiauryminės korozijos. Hidroagregatas A-1 sutrikimo metu neveikė, nes buvo rezerve, todėl nepagamintos ir nepatiektos elektros energijos nuostolių, taip pat kitų energetikos įrenginių ar jų elementų gedimų nebuvo nustatyta. Ištyrus sutrikimo aplinkybes, paaiškėjo, kad šio sutrikimo priežastis – įrenginių susidėvėjimas, medžiagų savybių pakitimas (struktūriniai pakitimai, valkšnumas, nuovargis, senėjimas ir pan.).

KCB 9FB dujų turbinoje kovo 1 d. įvykusio sutrikimo priežastis – įrenginių projektavimo, konstravimo klaidos, gamybos defektai. Veikiantis KCB atsijungė pakeitus darbo minimalia galia režimą dėl nestabilaus dujų turbinos darbo – dėl atsilaisvinusių vožtuvo ir daviklio sujungimo detalių tvirtinimo varžtelių nesuveikė dujų kolektoriaus D-5 dujų prapūtimo vožtuvo uždarymo padėties daviklis. Priveržus varžtelius, daviklis veikė teisingai. Įvykus sutrikimui, buvo nepagaminta 689,29 MWh ir nepatiekta 677,88 MWh elektros energijos. Šis sutrikimas KCB įrenginiuose neturėjo įtakos kitų energetikos įrenginių darbui ir jų techninei būklei.

Triko elektros tiekimas skirstomaisiais tinklais

Tyrimų komisijos taip pat ištyrė du sutrikimus AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) elektros energijos tiekimo įrenginiuose.

Birželio 13 d. įvyko gedimas 10 kV įtampos kabelių linijoje TR 572-TR 973 atliekant 10 kV įtampos kabelių linijų L-Muravos TP-SP-653-1 ir L-Muravos TP-SP653-2 remonto darbus. Šio gedimo priežastis – neoperatyvinių (rangovinės ESO organizacijos) darbuotojų klaida. 10 kV įtampos kabelių linija TR 572-TR 973 buvo pažeista betono atplaišos, kuri atskilo, kai remontą atliekantis rangovinės organizacijos darbuotojas, naudodamas elektrinį kaltą, bandė išlaisvinti po pastato pamatais nutiestus 10 kV įtampos kabelių linijų L-Muravos TP-SP-653-1 ir L-Muravos TP-SP653-2 kabelius. Pažeidus 10 kV įtampos kabelių liniją TR 572-TR 973, elektros energijos tiekimas nutrauktas 13 transformatorinių (10/0,4 kV) ir 3 258 (III kategorijos) vartotojams. Praėjus daugiau nei dviem valandoms po gedimo, elektros energijos tiekimas buvo atkurtas 12 transformatorinių ir 3 610 vartotojams, tačiau 11:30 val., įvykus gedimui skirstomajame punkte SP 980, elektros energijos tiekimas nutrauktas 31 transformatorinei, 4 825 vartotojams, iš jų 30 II kategorijos. Elektros energijos tiekimas 12 transformatorinių ir 1 137 vartotojams, iš kurių 14 II kategorijos, buvo atkurtas 12:05 val., o visiems vartotojams ir transformatorinėms – 12:25 val. Įvykus šiam gedimui, nepatiekta per 1,528 MWh elektros energijos

Dar vienas sutrikimas ESO elektros įrenginiuose užfiksuotas jau kitą – birželio 14 d. 110/10 kV Eržvilko transformatorių pastotėje, kurioje, pramušus transformatoriaus B fazės 110 kV įvadinį izoliatorių, kilo gaisras. Dėl šios priežasties vėliau atsijungė 110 kV galios transformatorius T-1 ir buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas 1 369 vartotojams, atsijungė 150 transformatorinių. Įvykus sutrikimui, nepatiekta 0,467 MWh elektros energijos. Tyrimo komisijos nariai nustatė, jog sutrikimą lėmusios priežastys – energetikos įrenginių susidėvėjimas, medžiagų savybių pakitimas (struktūriniai pakitimai, valkšnumas, nuovargis, senėjimas ir pan.), įrenginių projektavimo, konstravimo klaidos, gamybos defektai, gaisras, sprogimas.

2018 m. pirmą pusmetį įvykusių avarijų ir sutrikimų priežastys, nustatytos atsižvelgiant į Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų (toliau – Nuostatai) reikalavimus, ir atvejų skaičiai:

Nuostatų punktas Priežastys, dėl kurių kilo sutrikimai ar avarijos Atvejų skaičius
22.6 p. įrenginių susidėvėjimas, medžiagų savybių pakitimas (struktūriniai pakitimai, valkšnumas, nuovargis, senėjimas ir pan.) 3
22.1 p. operatyvinių darbuotojų klaida 2
22.10 p. įrenginių projektavimo, konstravimo klaidos, gamybos defektai 2
22.16 p. gaisras, sprogimas 2
22.7 p. nepakankama teisės aktų (normatyvinių dokumentų) kokybė 1
22.2 p. neoperatyvinių darbuotojų klaida 1
22.18 p. nenustatytos priežastys 1

Daugiau informacijos: http://vei.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-irenginiu-darbas-stojo-del-ju-daliu-susidevejimo-ir-del-darbuotoju-klaidu.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt