ASOCIACIJOS VEIKLA

Asociacija jungia 46 energetikos statybos, projektavimo įmones bei mokslo organizacijas. Asociacija yra aktyvus valstybės institucijų, susijusių su energetika, socialinis partneris. Asociacija teikia savo pastabas teisės aktams ir dalyvauja juos svarstant.

Asociacija yra viešosios įstaigos „Skaitmeninė statyba“ dalininkė ir aktyviai dalyvauja Lietuvos statybos sektoriaus skaitmenizavimo veiklose.

Asociacija yra VšĮ  Lietuvos energetikos muziejus dalininkė.

Asociacijos tikslai:

·Siekti, kad elektros energetikos sektorius saugiai ir efektyviai aprūpintų elektros energija vartotojus;

·Sudaryti elektros energetikos sektoriuje veikiantiems subjektams geresnes sąlygas  ekonominiam – techniniam ir verslo funkcionavimui;

·Atstovauti Asociacijos narių teises, ginti jų teisėtus interesus valstybinėse, visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose;

·Skatinti atsinaujinančių šaltinių energetikos ir pažangių technologijų plėtrą;

·Siekti, kad elektros energetika taptų didžiausią pasitikėjimą turinčia ūkio šaka.

Asociacijos funkcijos:

·Asociacija dalyvauja įgyvendinant strateginius ES ir Lietuvos tikslus, analizuoja energetikos srities ir kitus teisės aktus ir juos platina savo nariams;

·Bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis (Seimo komitetais, Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybine energetikos inspekcija ir kt.), stebi įstatymų, norminių dokumentų ruošimo ar keitimo eigą ir teikia pastabas bei pasiūlymus šių dokumentų projektams;

·Dirba su asociacijos nariais: teikia naujausią informaciją apie elektros energetiką, organizuoja rangovinių ir projektavimo organizacijų susitikimus su užsakovais, organizuoja ruošiamų įstatymų ir norminių dokumentų projektų svarstymą su asociacijos nariais, sprendžia energetikos darbuotojų mokymo ir atestavimo klausimus, organizuoja konferencijas, rengia išvažiuojamuosius seminarus, informuoja asociacijos narius apie Lietuvoje ir užsienyje rengiamas konferencijas jiems aktualiais klausimais, dalyvauja, kaip partneris, teikiant paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti;

·Bendradarbiauja su giminingomis asociacijomis ir dalyvauja bendruose projektuose;

·Stiprina elektros energetikos sektoriaus įvaizdį bei viešina asociacijos veiklą žiniasklaidoje, pristato asociacijos pranešimus konferencijose ir seminaruose, asociacijos svetainėje talpina informaciją apie energetikos naujienas, asociacijos ir jos narių veiklą;

Asociacijoje veikia 3 komitetai.

Technikos ir mokslo komitetas:

·Rengia rekomendacijas, pasiūlymus, vertinimus techniniais bei naujų technologijų energetikoje diegimo klausimais;

·Svarsto ir teikia pastabas ir pasiūlymus apie naujai rengiamus ir keičiamus elekros energetikos sektoriaus techninę veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;

·Teikia pasiūlymus, sikiant sukurti sąlygas kokybiškai, technologiškai patikimai ir aplinkai nežalingai energetikos objektų projektavimui, statybai, montavimui ir eksploatacijai vykdyti;

·Skatina Asociacijos elektros energetikos įmonių bendradarbiavimą, pasikeitimą nuomonėmis techniniais, naujų technologijų diegimo ir kitais aktualiais energetikai klaisimais.

Statybos ir darbuotojų saugos komitetas:

·Sistemingai organizuoja užsakovų ir rangovinių organizacijų vadovų susitikimus aktualiems klausimams aptarti;

·Renka žinias apie Lietuvos Respublikos energetikos statybos sektoriaus įmonių ir jų darbuotojų poreikius, apie energetikos darbuotojų saugos ir sveikatos situaciją. Sistemina šią informaciją, pateikia ją įmonėms ir siūlo atitinkamas priemones;

·Teikia pasiūlymus energetikos statybos sektoriaus įmonių produktyvumui ir veiklos kokybei gerinti;

·Svarsto ir teikia pastabas bei pasiūlymus apie naujai rengiamus ir keičiamus energetikos statybos sektoriaus veiklą reglamentuojančius dokumentus, atstovauja energetikos statybos sektoriaus įmones svarstant tų dokumentų projektus;

·Teikia pastabas ir pasiūlymus dėl užsakovo įmonių skelbiamų konkursų, sudaromų rangos ir projektavimo sutarčių bei darbų vykdymo;

·Palaiko ryšius su Lietuvos valstybinėmis, verslo ir mokslo institucijomis ir atstovauja jose Asociacijos energetikos statybos sektoriaus įmones.

Teisės komitetas:

·Analizuoja teisinę aplinką elektros energetikos sektoriuje;

·Rengia teisės aktų projektus bei teikia pastabas ir pasiūlymus elektros energetikos klausimais, skelbia apie naujai įsigaliojusius teisės aktus ar jų pakeitimus ir rengia įsigaliojusių teisės aktų trumpus komentarus;

·Teikia pasiūlymus, rekomendacijas dėl elektros energetikos sektoriaus veiklos efektyvumo bei jos teisinio reguliavimo tobulinimo;

·Atstovauja Asociacijos narių interesus elektros energetikos sektoriaus teisinių klausimų srityje;

·Pagal galimybes ir kompetenciją konsultuoja Asociacijos narius.

Kodėl verta tapti asociacijos nariu:

·Galimybė svarstyti ir spęsti klausimus, iškylančius tarp asociacijos narių;

·Galimybė teikti pastabas ir pasiūlymus ruošiant normatyvinius dokumentus;

·Nariams teikiama naujausia informacija apie energetiką bei ruošiamus juos liečiančius teisės aktų projektus ir rengiamus pasiūlymus;

·Nariams organizuojamos specializuotos konferencijos; seminarai programiniams, dalykiniams ir organizaciniams klausimams aptarti;

·Nariai turi galimybę dalyvauti seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose sumažinta kaina bei pasinaudoti jų medžiaga;

·Nariai yra informuojami apie santykius su kitomis energetikos veiklą kontroliuojančiomis institucijomis ir svarstomų klausimų eigą;

·Partnerystės ryšių su kitomis asociacijomis teikiami privalumai: informacija ir galimybė pasinaudoti sėkmingų tarptautinių pavyzdžių įgyvendinimo praktika;

·Didesnės galimybės pasinaudoti ES struktūrinių fondų skiriamomis lėšomis: asociacijos, kaip partnerės, dalyvavimas konkursuose prideda papildomų balų konkursų dalyviams;

·Asociacija dalyvauja sprendžiant energetikos darbuotojų mokymo ir atestavimo klausimus;

·Įmonių tarpusavio bendradarbiavimas, konsultacinė pagalba Asociacijos nariams.


Į Viršų

Adresas:
P. Lukšio g. 3-301
LT-08221 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. 8 5 2701104
Faks. 8 5 2784014
El. Paštas: leea@leea.lt